Nástupné miesta a miestenky

K jednotlivým prepravám sú organizované zvozy klientov. Nástupné miesta zvozov sú uvedené v katalógu a cenníku. Typ dopravného prostriedku pre zvoz a jeho uskutočnenie závisí od záujmu klientov a ich počtu na jednotlivých nástupných miestach. Nástupné miesta budú obsluhované pri minimálnom počte 25 účastníkov v danom nástupnom mieste. V prípade, že daný počet nebude dodržaný, má cestovná kancelária právo zmeniť, resp. zrušiť miesto nástupu a to i jeden deň pred termínom zájazdu. Zrušenie zvozu neoprávňuje objednávateľa k zrušeniu zájazdu bez stornopoplatkov a ani mu nevzniká nárok na úhradu nákladov cestovného do, a z miesta nástupu na zájazd. Zaplatená čiastka za nástupné miesto (pokým bola platená), bude bezodkladne vrátená. Za príplatok 7 Eur si môžete rezervovať konkrétne miesto v autobuse. Kategóriu určeného dopravného prostriedku a miestenku garantujeme z posledného nástupného miesta na Slovensku. V prípade, že je z nevyhnutných dôvodov zmenený veľkostný typ autobusu, považuje sa za dodržanie zakúpenej miestenky aj porovnateľné miesto v zmenenom type autobusu (napr. vpredu, v strede, vľavo a pod.).